Domov Libuše

Usilujeme o zajištění spokojeného a důstojného života seniorů.
Dbáme na osobní přístup ke každému z našich klientů.
Poskytujeme kvalitní zázemí, aby se u nás a s námi cítili dobře nejen naši klienti, ale i všichni ostatní.

Pro koho domov je

Pro koho domov je

 • dospělé osoby od 50 let, trpící některým typem demence, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči (Domov se zvláštním režimem),
 • senioři od 65 let věku, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby při zajištění běžných denních činností (Domov pro seniory).

Služba je určena zejména osobám, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Zpravidla se jedná o osoby s přiznaným příspěvkem na péči II. až IV. stupně.

Domov Libuše sdružuje dvě pobytové sociální služby - domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách (kapacita 10 lůžek) a domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona o sociálních službách (kapacita 12 lůžek) pro občany Královéhradeckého a Pardubického kraje a s prokázanou vazbou na tyto kraje.

Jak to u nás funguje

Domov Libuše poskytuje klientům sociální a zdravotní ošetřovatelskou péči. Celodenní sociální péči zajišťují pečovatelky, zdravotní péči zajišťují všeobecné zdravotní sestry. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře. Lékař předepisuje klientům léky na recepty, doplatky hradí klient ze svého příjmu, dovoz léků z lékárny zajišťuje domov pro seniory. Sociální péče je poskytována dle individuálních potřeb každého klienta.

Poskytujeme tyto sociální služby:

 • poskytnutí ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení),
 • poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy a pitného režimu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  v rozsahu pěti hlavních jídel denně,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování,
 • aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • poskytování ošetřovatelské zdravotní péče a lékařské péče.

Poslání domova

Posláním domova pro seniory je poskytnutí potřebné pomoci, podpory a péči klientům, kteří nemohou z důvodu snížené soběstačnosti zůstat ve svém domácím prostředí. Zajistit klientům kvalitní způsob života s ohledem na jejich individuální možnosti.

Rozsah a podobu pomoci si klient individuálně dohodne dle svých osobních potřeb. Při poskytování pomoci bude vždy respektována lidská důstojnost a lidská práva a svobody.

 

Cíle poskytované sociální služby

• Usilovat o zajištění spokojeného a důstojného života seniorů.
• Zajistit pro klienty potřebnou pomoc a podporu.
• Dbát na osobní přístup ke každému z našich klientů.
• Vytvářet pro klienty prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně.
• Poskytovat kvalitní zázemí, aby se u nás a s námi cítili dobře nejen naši klienti, ale i všichni ostatní.
• Zlepšit nebo udržet psychosomatický stav klientů, tak aby nevyžadoval dlouhodobé nebo časté opakované hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.
• Snížit nebo alespoň udržet míru závislosti klientů na poskytované pomoci.
• Zachovat kontakt se společenským prostředím, rodinou, přáteli.

 

Informace o přijetí

Podání žádosti

Přijetí do Domova Libuše je možné pouze na základě písemné žádosti. Formulář žádosti o pobytovou službu v Domově Libuše lze získat:

 • na internetové stránce spolku,
 • osobně v domově pro seniory,
 • na obecním úřadě Kratonohy,
 • na vyžádání zašleme poštou nebo emailem.

Vyplněnou žádost s vyjádřením lékaře zašlete poštou na adresu Domova nebo doručte osobně do kanceláře Domova Libuše (v přízemí vlevo).